Regulamin

Regulamin korzystania z serwisów

Regulamin korzystania z serwisów DataCorp – Cloudea

Regulamin serwisu internetowego Serwera Plików w Chmurze Cloudea oferowanego na stronie „https://cloudea.eu/”

Serwis internetowy „ (zwany dalej „Serwisem”) oferowany pod domeną https://cloudea.eu/ udostępniony jest na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Serwisu oraz prawa i obowiązki użytkowników oraz Administratora. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Serwisu.

1. Definicje

 1. Administrator – właściciel serwisu Cloudea – firma DataCorp Magdalena Stanek, NIP 6782807552, REGON 356803482, 32-007 Zabierzów Bocheński, Zabierzów Bocheński 511, kontakt@datacorp.pl
 2. Serwis – serwis internetowy oferowany pod domeną https://cloudea.eu/.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, bądź prawna – działająca przez swoich przedstawicieli, która ukończyła wiek co najmniej 18 lat, korzystająca z Serwisu.
 4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
 5. Plik – treść cyfrowa, oznaczająca dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej m.in. program komputerowy, aplikacja, muzyka, nagranie wizualne lub teksty.
 6. Serwer plików – skonfigurowane i udostępniony serwer plików do przechowywania plików użytkownika z możliwością tworzenia nieograniczonej liczby użytkowników oraz przydzielania im prawa dostępu do wybranych katalogów.
 7. Przestrzeń plików – wydzielone i udostępnione miejsce do przechowywania plików użytkownika.
 8. Konto użytkownika – zbiór danych w systemie teleinformatycznym Administratora, zawierający informacje o Użytkowniku.
 9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający założenie Konta użytkownika.

2. Postanowienia ogólne

 1. Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Administrator przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135). Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności Serwisu.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Administratora:
  1. urządzenie zgodne z opisem znajdującym się na stronie internetowej
  2. dostęp do internetu
  3. dostęp do poczty elektronicznej
 5. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

3. Rejestracja w Serwisie

 1. Rejestracja dokonywana jest poprzez poprawne wypełnienie przez Użytkownika Formularza zakupu dostępnego na stronie Serwisu.
 2. Rejestracji można również dokonać za pomocą poczty E-mail. Wymagane są dane konieczne do identyfikacji użytkownika serwisu.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do podania wyłącznie informacji prawdziwych.
 4. Dokonując zakupu w Serwisie Użytkownik potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptację jego postanowień.
 5. Po wypełnieniu przez Użytkownika Formularza rejestracji i potwierdzenia prawdziwości wprowadzonych danych, na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej zostanie przesłana wiadomość zawierająca instrukcję obsługi serwisu oraz hasła użytkownika.
 6. Po dokonaniu rejestracji Konta użytkownika zgodnie z wiadomością, o której mowa w ust. 5, pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 7. Usługi o których mowa w ust. 6, świadczone są za odpłatnością zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 8. Użytkownik może posiadać dowolną ilość odpłatnych Konto użytkownika.
 9. Użytkownik nie posiada prawa do zbywania lub przekazywania odpłatnie lub bezpłatnie Konta użytkownika innym podmiotom.
 10. W przypadku naruszania postanowień niniejszego Regulaminu Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego usunięcia Konta użytkownika.

4. Serwer plików

 1. Użytkownik, który dokonał poprawnego zakupu, a tym samym uzyskał dostęp do Konta użytkownika może korzystać z usługi Serwera Plików oferowanej przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 2. Administrator udostępnia:
 3. Konto Serwer Plików w Chmurze Cloudea
 4. Konto jest odpłatne zgodnie z cennikiem / ofertą dostępnymi w Serwisie https://cloudea.eu/.
 5. Użytkownik w celu skorzystania z usługi Cloudea instaluje na komputerze oprogramowanie klienta (client software) integrujące dostęp do usługi z komputerem klienta. Klient loguje się z wykorzystaniem danych do logowania (nazwa serwera plików, nazwa użytkownika i hasło). Po poprawnym zalogowaniu urządzenie użytkownika zostanie połączone z jego serwerem plików. Użytkownik korzysta z serwera plików w taki sam sposób jak z lokalnego dysku.
 6. Użytkownik konfiguruje samodzielnie dostęp do przestrzeni plików: katalogi, użytkowników oraz udostępnienia. Użytkownik jest zobowiązany do zmiany hasła administratora (konto root). Hasło należy zabezpieczyć w innej postaci niż cyfrowa (np. wydruk, zdjęcie) i przechowywać w bezpiecznym miejscu. Utrata hasła użytkownika jest równoznaczna z utratą dostępu do plików. Serwis Cloudea nie ma dostępu do zaszyfrowanej przestrzeni plików użytkownika. Resetowanie hasła administratora (konto root) nie jest możliwe!
 7. Dostęp do plików po konfiguracji posiada wyłącznie Użytkownik.
 8. Dostęp do plików oraz ich przetwarzanie możliwe jest wyłącznie po podłączeniu przestrzeni plików użytkownika do komputera z wykorzystaniem danych dostępowych (nazwa serwera plików, nazwa użytkownika i hasło).
 9. Użytkownik może udzielić dostępu do wybranego katalogu w przestrzeni plików osobie trzeciej poprzez utworzenie nowego użytkownika, zdefiniowania prawa dostępu do wybranego katalogu i przekazanie osobie trzeciej instrukcji pobrania i instalacji oprogramowanie klienta (client software) integrujące dostęp do usługi z komputerem klienta wraz z parametrami dostępu (nazwa serwera plików, nazwa użytkownika i hasło). Osoba trzecia ma do chwili blokady przez administratora użytkownika (konto root) dostęp do wybranego katalogu i wszystkich plików, które się w nim znajdują.
 10. Operator nie ma możliwości monitorowania treści oraz plików zapisywanych przez użytkownika w jego przestrzeni plików. Pomimo tego Użytkownik nie powinien zamieszczać na Koncie użytkownika plików w jakiejkolwiek postaci naruszających prawa innych osób, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, a w szczególności zabrania się umieszczania treści, które:
  1. nawołują do popełnienia czynu zabronionego lub pochwalają popełnienie takiego czynu,
  2. obrażają uczucia religijne innych osób poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca służącego do celów religijnych,
  3. pomawiają inną osobę, grupy osób, instytucje, osoby prawne lub inne podmioty o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć je w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania danego zawodu, działalności czy zajmowania określonego stanowiska,
  4. znieważają lub zniesławiają inne osoby a także działania godzące w dobre imię tych osób,
  5. propagują lub nawołują do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym, etnicznym, wyznaniowym albo seksualnym,
  6. naruszają prawa autorskie i/lub prawa pokrewne osób trzecich,
  7. mają charakter bezprawny,
  8. zawierają odnośniki do innych stron internetowych zawierających złośliwe oprogramowanie lub stron internetowych służących do wyłudzania danych.
 11. Użytkownikowi zabrania się do umieszczania plików zawierających złośliwe oprogramowanie (w tym wirusy, robaki, trojany, programy szpiegujące oraz inne aplikacje i skrypty mające szkodliwe działanie) mogących lub służących do spowodowaniu awarii, usunięcia lub uszkodzenia oprogramowania lub zasobów technicznych Administratora, a także innych Użytkowników lub osób trzecich.

5. Konto

 1. Użytkownik konta biznesowego może skorzystać z bezpłatnego testu na 7 dni. Test automatycznie wygasa jeżeli nie zostanie wykupiony płatny dostęp.
 2. Użytkownik po wykupieniu płatnego dostępu otrzymuje fakturę w celu niezwłocznego opłacenia usługi za pomocą przelewu bankowego.
 3. Użytkownik otrzymuje w postaci elektronicznej fakturę za zakupiony dostęp do usług. Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu i przesłanie jej przez Administratora w formie elektronicznej (jako plik PDF) na adres e-mail użytkownika.
 4. Użytkownik:
  1. może przesyłać i pobierać pliki z maksymalną dopuszczalną ze względu na infrastrukturę sieciową własną bądź Administratora prędkością przesyłu (upload) oraz pobierania (download) danych,
  2. może przechowywać w przestrzeni plików pliki bez limitu ich łącznej wielkości płacąc za wykorzystane miejsce w przestrzeni plików według aktualnego cennika.
  3. Wielkość plików może osiągnąć 1 TB,
  4. Dostęp do przestrzeni plików nie posiada limitu prędkości pobierania – prędkość zależna jest od dyspozycji łącza serwerowni oraz łącza jakim dysponuje Użytkownik
  5. W ramach Konta użytkownik nie otrzymuje reklam zamieszczanych przez Administratora.
  6. Konto użytkownika jeżeli nie zostanie wymówione 7 dni przed końcem zapłaconego okresu rozliczeniowego to zostanie ono automatycznie przedłużone o kolejny miesiąc, a opłata podliczone według aktualnego cennika.
 5. Miejsce na pliki jest fakturowane w blokach co 1 TB.
 6. Opłata jest pobierana z góry.
 7. Serwer plików jest skalowalny. Na wniosek Użytkownika wykupione miejsce może być rozszerzone. Rozszerzenie zarezerwowanego miejsca podlega opłacie zgodnie z cennikiem.
 8. Serwis w podstawowej wersji zawiera dostęp dla 5 użytkowników bez dodatkowych opłat.
 9. Serwis nie pobiera opłat za podłączonone urządzenia.
 10. Użytkownik może zakupić Serwer Plików w Chmurze z zarezerwowanym miejscem na okres do jednego roku. Dłuższa rezerwacja wymaga indywidualnych uzgodnień.
 11. Migawki (snapshoty) powodują zachowanie plików do 33 dni od chwili utworzenia. Miejsce zajęte przez migawki podlega opłacie jak aktywne pliki.

6. Rezygnacja

 1. Rezygnacja z usługi przez użytkownika musi być pisemna z potwierdzeniem zrozumienia że jego wszystkie pliki zostaną bezpowrotnie usunięte!
 2. Po rezygnacji, w przypadku wykorzystania przekraczającego opłaconą wielkość przestrzeni plików, zostanie wystawiona faktura końcowa według cennika.
 3. Po rezygnacji z usługi przestrzeń plików użytkownika jest nieodwracalnie usuwana wraz z zawartością.

7. Odpowiedzialność

 1. Administrator informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy.
 2. Administrator informuje, iż w przypadku otrzymania urzędowej lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze plików (danych) przechowywanych przez Użytkownika lub związanej z nimi bezprawnej działalności, nie ma możliwości umożliwienia dostępu do tych plików (danych).
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i formę zamieszczonych plików. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich lub innych praw osób trzecich lub przepisów prawa, Administrator będzie kierował roszczenia te niezwłocznie do Użytkownika jako podmiotu odpowiedzialnego za zamieszczone pliki, a Użytkownik przyjmie te roszczenia i w tym zakresie zwolni od odpowiedzialności Administratora.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Użytkowników wynikające z ich działań w Serwisie.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Użytkowników w Serwisie i nie odpowiada za czynności dokonane przez Użytkownika, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Użytkownika lub innych Użytkowników bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Administratora.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu oraz szkody poniesione przez Użytkownika z tego tytułu jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia – gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia.
 7. W przypadku szkody poniesionej przez Użytkownika, a wynikającej z umyślnego działania Administratora, Administrator odpowiada jedynie za rzeczywiste szkody poniesione przez Użytkownika z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Administratora zostaje ograniczona do minimalnych granic odpowiedzialności dopuszczonych i określonych prawem właściwym ze względu na siedzibę Administratora lub według miejsca pobytu Użytkownika bądź też wynikających z odrębnych praw przysługujących konsumentom.

8. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Administratora usług świadczonych za pomocą Serwisu, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres support@cloudea.eu.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Administrator wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych w terminie 7 dni.
 3. Reklamacja powinna być złożona w terminie 2 tygodni od dnia, w którym usługa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie.
 4. Reklamację rozpatruje Administrator w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 5. W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 3 reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Administrator niezwłocznie powiadomi Użytkownika.

9. Własność intelektualna

 1. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Serwisu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) a nie pochodzące od Użytkowników korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Administratora. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Administratora, skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

10. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Administrator powiadomi na stronie Serwisu na co najmniej 14 dni przed wejście w życie zmian w Regulaminie.
 2. Administrator zachowuje sobie prawo do okresowej konserwacji Serwisu w przypadku gdy jest to niezbędne w celu jego rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Administratora związanych z działaniem Serwisu. Administrator poinformuje Użytkownika o planowanej konserwacji z wyprzedzeniem. Ze względu na architekturą konserwacja nie ma wpływu na dostęp do Serwisu.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według siedziby Administratora jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej.
 5. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 1 stycznia 2021 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt.

Umów się z nami na indywidualną rozmowę

Masz pomysł i chcesz omówić jego realizację?

Zaproponuj nam termin w dzień powszedni w godzinach 9-17

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Porozmawiajmy